Home > Fortuny Lamps > Samarkanda > Silk Samarkanda
Samarkanda Samarkanda with disc Samarkanda with large metal ring
Samarkanda with metal ring